ADWOKAT WARSZAWA

Wielu małżonków, którzy zdecydowali się na rozwiązanie małżeństwa poprzez rozwód, samodzielnie występuje w procesie i nie korzysta z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. W przypadku, gdy małżonkowie są zgodni co do rozwodu, nie chcą, aby sąd ustalał winę w rozkładzie ich pożycia oraz osiągnęli konsensus w zakresie pozostałych spraw rodziny, a więc co do kontaktów z dziećmi, władzy rodzicielskiej i obowiązku alimentacyjnego, udział adwokata w sprawie faktycznie może okazać się zbędny.

Problem pojawia się jednakże wówczas, gdy małżonkowie żądają rozwodu z orzekaniem o winie, gdyż wówczas całe postępowanie rozwodowe staje się dużo bardziej skomplikowane, a każdy popełniony błąd może doprowadzić do wydania przez sąd rozstrzygnięcia z którego jeden bądź drugi małżonek nie będzie zadowolony.

Bardzo często zdarza się więc, że do profesjonalnego pełnomocnika małżonek przychodzi dopiero wówczas, gdy sąd wydał już wyrok rozwodowy, w którym wyłącznie winnym rozkładu pożycia wskazał właśnie tego małżonka, ostatnią więc szansą na uzyskanie innego wyroku i naprawienie wcześniej popełnionych błędów jest postępowanie apelacyjne, które niestety wielu możliwości adwokatowi nie pozostawia.

Aby zrozumieć dlaczego tak trudno jest naprawić w postępowaniu apelacyjnym błędy, które strona popełniła w postępowaniu przed sądem I instancji, należy sobie uświadomić, iż postępowanie apelacyjne jest jakby kontynuacją postępowania, które toczyło się przed sądem I instancji.

Podczas postępowania przed sądem II instancji sąd bowiem będzie przede wszystkim opierać się na materiale zgromadzonym przez sąd I instancji, gdyż nowe dowody i okoliczności powołane dopiero na etapie postępowania apelacyjnego sąd dopuszcza tylko wyjątkowo. Jeśli więc strona pewnych dowodów nie przedstawiła w sądzie I instancji, gdyż chciała je zachować na później, jako „asa w rękawie” to niestety, ale może się okazać, że przedstawienie ich na późniejszym etapie postępowania już nie będzie możliwe.

Adwokat pisząc w takiej sytuacji apelację będzie musiał bowiem przekonać sąd, iż powołanie nowych faktów i dowodów w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, a sąd wcale nie musi podzielić argumentacji zawartej w apelacji i może owe nowe dowody i okoliczności pominąć.

Kolejną bardzo istotną kwestią, którą niestety również nie zawsze udaje się adwokatowi naprawić w apelacji, jest zastrzeżenie do protokołu odnośnie błędów proceduralnych popełnionych przez sąd. Otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, strony mogą w toku posiedzenia, a jeżeli nie były obecne, na najbliższym posiedzeniu zwrócić uwagę sądu na uchybienia przepisom postępowania, wnosząc o wpisanie zastrzeżenia do protokołu.

Stronie, która zastrzeżenia nie zgłosiła, nie przysługuje prawo powoływania się na takie uchybienia w dalszym toku postępowania, chyba że chodzi o przepisy postępowania, których naruszenie sąd powinien wziąć pod rozwagę z urzędu, albo że strona uprawdopodobni, iż nie zgłosiła zastrzeżeń bez swojej winy.

W przypadku, gdy strona występuje w procesie bez profesjonalnego pełnomocnika, sąd przed rozpoczęciem postepowania ma obowiązek pouczyć ją o treści wskazanego uregulowania, jeśli więc pouczenie takie zostało udzielone, lecz mimo to strona z przysługującego jej prawa zgłaszania zastrzeżeń nie korzystała, wówczas później, m.in. właśnie w apelacji, nie będzie można powoływać się na uchybienia popełnione przez sąd podczas procedowania.

Zadaniem adwokat zaś w takim przypadku będzie wykazanie w apelacji, iż strona owych zastrzeżeń nie zgłosiła bez swojej winy, a więc, że np. nie została pouczona o przysługującym jej prawie, jeśli jednak do uprawdopodobnienia braku winy nie dojdzie, wówczas wskazane przez stronę uchybienia sąd może nie wziąć pod uwagę.

Jak wynika z powyższego, naprawianie błędów popełnionych przez stronę w procesie dopiero na etapie apelacji prostym zadaniem nie jest, gdyż to czy sąd uwzględni argumentację zaprezentowaną w apelacji zależy przede wszystkim od uznania sądu oraz od okoliczności danej sprawy. Jeśli więc na początku postępowania rozwodowego wiadomo, że nie będzie to proste postępowanie, gdyż sąd będzie ustalać winę w rozkładzie pożycia, warto już wówczas przemyśleć kwestię zlecenia prowadzenia sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi, który uchroni stronę przed licznymi błędami, które mogą się zdarzyć, gdy będzie sama występować, a których nie będzie trzeba później naprawiać w postępowaniu apelacyjnym, gdyż nie zawsze się to udaje.

Czy adwokat pisząc apelację jest w stanie naprawić błędy które strona popełniła w sprawie o rozwód z orzekaniem o winie?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *