Odwołanie od wyroku w postępowaniu cywilnym, czyli apelacja, zgodnie z terminologią zawartą w Kodeksie postępowania cywilnego, jest środkiem zaskarżenia, który strona może wnieść, jeśli nie zgadza się z wyrokiem wydanym przez sąd I instancji i pragnie jego zmiany lub uchylenia. Apelacja jest więc szczególnym pismem procesowym, gdyż tylko na jej podstawie i poprzez jej wniesienie możliwa jest kontrola orzeczenia wydanego przez sąd I instancji, jednakże żeby apelacja była skuteczna, należy ją poprawnie napisać.

Przede wszystkim pamiętać należy, aby apelacja spełniała wymogi formalne o których stanowią przepisy kodeksu, każda apelacja powinna więc zawierać: oznaczenie sądu, do którego jest skierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników; oznaczenie rodzaju pisma; sygnaturę akt; podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika; wymienienie załączników.

Ponadto, apelacja dodatkowo powinna zawierać: oznaczenie wyroku, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarżony w całości czy w części; zwięzłe przedstawienie zarzutów; uzasadnienie zarzutów; powołanie, w razie potrzeby, nowych faktów i dowodów oraz wykazanie, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później oraz wniosek o zmianę lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu żądanej zmiany lub uchylenia.

W przypadku zaś, gdy apelacja składana jest w sprawach o prawa majątkowe należy dodatkowo oznaczyć wartość przedmiotu zaskarżenia, która to wartość nie może być wyższa od wartości przedmiotu sporu wskazanej w pozwie, chyba że powód rozszerzył powództwo lub sąd orzekł ponad żądanie.

Zachowanie wskazanych powyżej wymogów formalnych podczas pisania apelacji stanowi jednakże dopiero połowę sukcesu, gdyż najistotniejsze jest, aby sąd II instancji podzielił stanowisko skarżącego i uznał, że w postępowaniu przed sądem I instancji doszło do błędów i uchybień, które miały wpływ na wydany wyrok i tym samym, żeby uznał, że zasadna jest zmiana bądź uchylenie wyroku sądu I instancji.

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie precyzują na jakich zarzutach należy oprzeć apelację, a zatem przyjmuje się, że w apelacji można zawrzeć wszelkie zarzuty, które zdaniem skarżącego wpłynęły bezpośrednio, lub nawet pośrednio, na niekorzystne dla niego rozstrzygnięcie sądu I instancji.

Zarzutem apelacyjnym może być w szczególności zarzut naruszenia prawa materialnego, który może polegać na błędnej wykładni przepisu lub jego niewłaściwym zastosowaniu, a także na zastosowaniu nieistniejącego przepisu w sprawie oraz wadliwym przyjęciu istnienia lub nieistnienia związku pomiędzy ustalonym przez sąd stanem faktycznym danej sprawy, a określoną normą prawną.

Kolejnym zarzutem apelacyjnym może być zarzut naruszenia prawa procesowego, który zasadny będzie wówczas, gdy sąd I instancji dopuścił podczas procedowania uchybienia względem przepisów procedury, a więc np. sąd źle ustalił stan faktyczny sprawy na skutek nieprawidłowej oceny zgromadzonego materiału dowodowego, bądź zezwolił stronom postępowania na dokonywanie czynności sprzecznych z prawem.

POTRZEBUJESZ POMOCY W POSTĘPOWANIU APELACYJNYM – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – DZIAŁAMY NA TERENIE WARSZAWY, KATOWIC, GLIWIC – ORAZ CAŁEGO WOJ MAZOWIECKIEGO ORAZ ŚLĄSKIEGO

KANCELARIA ADWOKACKA ADWOKAT JACEK SOSNOWSKI

Formułując w apelacji zarzut naruszenia prawa procesowego pamiętać jednakże należy, iż pomiędzy rozstrzygnięciem sądu, a wskazywanymi naruszeniami przepisów procesowych musi zachodzić związek przyczynowy, strona wnosząca apelację powinna więc wykazać, że gdyby nie owe błędy, wówczas sąd I instancji wydałby najpewniej inne rozstrzygnięcie.

Apelację można również oprzeć na zarzutach faktycznych, a więc to takie zarzuty, które dotyczą kwestionowania ustalonego przez sąd I instancji stanu faktycznego sprawy, w szczególności będzie tu wchodziła w rachubę niezgodność ustaleń faktycznych sądu z materiałem dowodowym zebranym w sprawie.

Zarzut nierozważenia istoty sprawy polegać będzie z kolei na wydaniu przez sąd pierwszej instancji orzeczenia, które nie odnosi się do tego, co było przedmiotem sprawy, bądź na zaniechaniu zbadania materialnej podstawy żądania albo merytorycznych zarzutów strony.

Pojawienie się nowych faktów i dowodów również może stanowić podstawę apelacji, ale tylko wówczas, gdy skarżący wykaże, że powołanie ich na wcześniejszym etapie postępowania, tj. w postępowaniu przed sądem I instancji, nie było możliwe lub że potrzeba ich powołania pojawiła się dopiero później.

Samo przedstawienie zarzutów w apelacji jest jednakże niewystarczające, przepisy wymagają bowiem również ich uzasadnienia, dlatego apelacja powinna zawierać zwięzłe i jasne wyłożenie postawionych wyrokowi sądu I instancji zarzutów apelacyjnych.

Jak napisać apelacje (odwołanie) od wyroku w postępowaniu cywilnym?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *