Apelacja jest środkiem zaskarżenia, który strona może wnieść, jeśli wydany przez sąd I instancji wyrok ją nie satysfakcjonuje i się z nim nie zgadza. Jednakże, żeby apelacja osiągnęła zamierzony skutek, a więc żeby sąd pochylił się nad argumentacją w niej przytoczoną i żeby zmienił bądź uchylił zaskarżone rozstrzygnięcie, apelację należy wnieść na piśmie, we właściwym terminie i do właściwego sądu, co jest bardzo istotne, gdyż niedochowanie powyższych warunków skutkować będzie odrzuceniem apelacji, a wydany przez sąd I instancji wyrok się wówczas uprawomocni.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego w zakresie terminu do wniesienia apelacji, apelację należy wnieść w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku wraz z uzasadnieniem. Jednakże, jeżeli strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do zgłoszenia takiego wniosku.

Odnosząc więc wskazane przepisy do praktyki, wniesienie apelacji wygląda następująco: od dnia ogłoszenia wyroku strona może, w ciągu tygodnia, złożyć wniosek do sądu o doręczenie wyroku wraz z uzasadnieniem. Jeśli taki wniosek zostanie złożony, to następnie należy cierpliwie czekać, aż sąd wyrok wraz z uzasadnieniem przyśle, a następnie, od dnia odebrania takiego wyroku i uzasadnienia, dla strony zaczyna biec dwutygodniowy termin do wniesienia apelacji.

W sytuacji jednakże, gdy strona nie zgłosiła wniosku o doręczenie wyroku z uzasadnieniem, wówczas termin dla takiej osoby do złożenia apelacji zaczyna biec z upływem ostatniego dnia terminu do złożenia wniosku, czyli w takim przypadku złożyć apelację należy w terminie trzech tygodni od dnia ogłoszenia przez sąd wyroku. Jak wynika z powyższego, osoba, która wniosła o wyrok wraz z uzasadnieniem, ma więcej czasu na złożenie apelacji niż osoba, która tej czynności zaniechała, podkreślić ponadto należy, iż mając pisemne uzasadnienie wydanego wyroku znacznie łatwiej jest sformułować zarzuty w apelacji, gdyż zwykle jest ono bardziej szczegółowe niż uzasadnienie ustne, które sąd podał bezpośrednio po ogłoszeniu wyroku.

Apelację można złożyć osobiście w sądzie na dzienniku podawczym lub można wysłać pocztą. W przypadku apelacji składanej drogą pocztową, termin do wniesienia apelacji zostaje zachowany w momencie nadania listu, przepisy bowiem w tym względzie stanowią, iż oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Dla zachowania terminu nie ma więc znaczenia kiedy list z apelacją dotrze faktycznie do sądu, lecz to, aby został on nadany przed upływem terminu do wniesienia apelacji.

Sądem właściwym do rozpoznania apelacji jest sąd wyższego rzędu nad sądem, który wydał zaskarżony wyrok, apelację od wyroku sądu rejonowego rozpoznawać więc będzie sąd okręgowy, a apelację od wyroku wydanego przez sąd okręgowy sąd apelacyjny. Pamiętać jednakże należy, że apelację należy wnieść do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, a następnie ten sąd, przekaże sądowi właściwemu do rozpoznania sprawy apelację wraz z aktami postępowania z I instancji.

Oznaczając więc w apelacji sąd właściwy do jej rozpoznania wskazać należy sąd wyższego rzędu (okręgowy bądź apelacyjny), i jednocześnie wpisać należy, że apelacja składana jest za pośrednictwem sądu rozpoznającego sprawę w pierwszej instancji, np. do Sądu Okręgowego w ……. (adres), za pośrednictwem Sądu Rejonowego w …….. (adres). Istotne jest również, że termin do wniesienia apelacji uważa się za zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła apelację do sądu drugiej instancji, zatem jeśli w przewidzianym terminie strona wniosła apelację, lecz nie do sądu I instancji, lecz bezpośrednio do sądu II instancji, wówczas przyjmuje się, że apelacja została złożona w terminie i taka apelacja będzie podlegać rozpoznaniu.

Z uwagi, iż w apelacji kwestionowany jest wyrok wydany przez sąd I instancji, apelacja musi zawierać przedstawienie zarzutów wobec wydanego wyroku wraz z ich uzasadnieniem, a także wskazać należy czy wyrok jest zaskarżony w całości czy w części. Na etapie postępowania apelacyjnego można również powoływać nowe fakty i dowody, istotne jednak jest, aby w takim przypadku strona wykazała, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji nie było możliwe albo że potrzeba powołania się na nie wynikła później, gdyż w przeciwnym razie nie zostaną one uwzględnione.

Jak wnieść apelację w postępowaniu cywilnym?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *