Klientom indywidualnym Kancelaria służy pomocą z zakresu prawa cywilnego, spadkowego, prawa pracy, prawa karnego, administracyjnego prawa rodzinnego i opiekuńczego.
Pomocą prawną służymy w szczególności poprzez:

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

 • sprawy windykacyjne (o zapłatę należności),
 • sprawy o odszkodowanie,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego w tym spory o własność i posiadanie,
 • sprawy z zakresu prawa zobowiązań,
 • sprawy spadkowe,
 • reprezentację adwokata przed sądami powszechnymi i polubownymi
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie informacji, opinii i analiz prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • prowadzenie negocjacji poza procesowych,
 • udzielanie porad prawnych

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego:

 • sprawy o rozwód i separację,
 • sprawy związane z władzą rodzicielską i kontaktami z dziećmi,
 • sprawy alimentacyjne
 • sprawy dotyczące pochodzenia dziecka
 • sprawy o podział majątku,
 • reprezentację adwokata przed sądami powszechnymi,
 • prowadzenie postępowania mediacyjnego
 • udzielanie porad prawnych,

Sprawy z zakresu prawa pracy:

 • przygotowywanie pism regulujących prawa i obowiązki stron stosunku pracy
 • sprawy o mobbing,
 • reprezentację adwokata przed sądami powszechnymi w zakresie sporów ze stosunku pracy,
 • udzielanie porad prawnych,

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego:

 • reprezentację adwokata przed organami administracji publicznej,
 • reprezentację adwokata przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych i innych,
 • udzielanie porad prawnych

Sprawy karne:

 • obrona przez adwokata w sprawach karnych, karnych skarbowych i w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja adwokata w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i powoda cywilnego w procesie karnym,
 • sporządzanie pism procesowych
 • udzielanie porad prawnych